NICE TO MEET YOU!

algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities
1. LGR bespoke projects: LGR bespoke projects, gevestigd te Egmond aan den Hoef, KvK-nummer 84975938.
2. Klant: degene met wie LGR bespoke projects een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: LGR bespoke projects en Klant samen.
4. Consument: een Klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel 2 - Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens LGR bespoke projects.
2. LGR bespoke projects en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.
3. LGR bespoke projects en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of van
anderen uitdrukkelijk uit.

Artikel 3 - Aanbiedingen en offertes
1. Aanbiedingen en offertes van LGR bespoke projects zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij er een andere termijn in het aanbod of de offerte staat.
3. Aanvaardt de Klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn, dan vervalt het aanbod of de offerte.
4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij LGR bespoke projects en de Klant dit schriftelijk
afspreken.

Artikel 4 - Aanvaarding
1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, mag LGR bespoke projects de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding intrekken, zonder dat de Klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
2. Mondelinge aanvaarding van de Klant verbindt LGR bespoke projects slechts, nadat de Klant deze schriftelijk of elektronisch heeft bevestigd.

Artikel 5 - Prijzen
1. LGR bespoke projects hanteert prijzen in euro’s, inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie- of verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
2. LGR bespoke projects mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen.
3. LGR bespoke projects en de Klant spreken voor een dienstverlening een totaalbedrag als richtprijs af, tenzij schriftelijk anders wordt afgesproken.
4. LGR bespoke projects mag tot 10% van de richtprijs afwijken.
5. LGR bespoke projects moet de Klant op tijd laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is, wanneer de
richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.
6. De Klant mag het deel van de opdracht dat boven de richtprijs (vermeerderd met 10%) uitkomt laten vervallen,
wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.
7. LGR bespoke projects mag de prijzen jaarlijks aanpassen.
8. LGR bespoke projects zal prijsaanpassingen meedelen aan de Klant voorafgaand aan de ingang ervan.
9. Een consument mag de overeenkomst met LGR bespoke projects opzeggen wanneer hij het niet eens is met
de prijsverhoging.

Artikel 6 - Betalingen en betalingstermijn
1. LGR bespoke projects mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het afgesproken bedrag verlangen.
2. De Klant moet een betaling achteraf binnen 14 dagen na levering hebben voldaan.
3. De betalingstermijnen die LGR bespoke projects hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de
Klant het afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in verzuim en in gebreke is, zonder dat LGR bespoke projects aan de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen.
4. LGR bespoke projects mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel 7 - Herroepingsrecht
1. Een consument mag een online aankoop binnen 14 dagen na aankoop zonder opgave van reden ongedaan maken. Dit herroepingsrecht geldt niet wanneer:
de dienst logies, een reis, een restaurantbedrijf, vervoer, een cateringopdracht of een vorm van vrijetijdsbesteding betreft
het een spoedreparatie betreft
het weddenschappen of loterijen betreft
de consument heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
het een dienst betreft die met instemming van de Klant volledig worden uitgevoerd binnen de bedenktijd en waarbij de Klant uitdrukkelijk heeft verklaard van zijn herroepingsrecht af te zien
2. De bedenktijd van 14 dagen in lid 1, begint:
zodra de consument een overeenkomst tot levering van een dienst heeft gesloten zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
3. De consument kan gebruik maken van zijn bedenktijd door een mail met dat onderwerp te sturen naar hello@lgr- projects.nl, eventueel met behulp van het herroepingsformulier dat beschikbaar is op de website van LGR bespoke projects, https://lgr-projects.nl/#home.

Artikel 8 - Opschortingsrecht
1. Tenzij de Klant een consument is, doet hij hierbij afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 9 - Verrekening
1. Tenzij de Klant een consument is, doet hij afstand van zijn recht om een schuld aan LGR bespoke projects te verrekenen met een vordering op LGR bespoke projects.

Artikel 10 - Verzekering
1. De Klant moet de volgende zaken voldoende verzekeren en verzekerd houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade, en diefstal:
geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst zaken van LGR bespoke projects die bij de Klant aanwezig zijn
zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
2. De Klant geeft op eerste verzoek van LGR bespoke projects de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel 11 - Montage en of installatie
1. Hoewel LGR bespoke projects zich inspant alle montage- en/of installatiewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, draagt hij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld.

Artikel 12 - Garantie
1. Wanneer de Klant en LGR bespoke projects een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor LGR bespoke projects enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

Artikel 13 - Uitvoering van de overeenkomst
1. LGR bespoke projects voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uit.
2. LGR bespoke projects mag de afgesproken dienstverlening in zijn geheel of deels laten uitvoeren door anderen.
3. De uitvoering van de overeenkomst gebeurt in overleg en na een schriftelijk akkoord en betaling van een eventueel
voorschot door de Klant.
4. De Klant moet ervoor zorgen dat LGR bespoke projects op tijd kan beginnen aan de uitvoering van de
overeenkomst.
5. Zorgt de Klant er niet voor dat LGR bespoke projects tijdig kan beginnen, dan komen de daaruit voortvloeiende
extra kosten voor rekening van de Klant.

Artikel 14 - Informatieverstrekking door de Klant
1. De Klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik-baar aan LGR bespoke projects.
2. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
3. Wanneer en voor zover de Klant dit verzoekt, retourneert LGR bespoke projects de betreffende bescheiden.
4. Stelt de Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door LGR bespoke projects redelijkerwijs verlangde informatie,
gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de Klant.

Artikel 15 - Intellectueel eigendom
1. LGR bespoke projects behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen en maquettes, tenzij anders is afgesproken.
2. De Klant mag de intellectuele eigendomsrechten in lid 1 niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LGR bespoke projects aan anderen tonen, ter beschikking stellen of op een andere manier gebruiken.

Artikel 16 - Geheimhouding
1. De Klant houdt iedere informatie, in welke vorm dan ook, die hij van LGR bespoke projects ontvangt geheim.
2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende LGR bespoke projects waarvan de Klant weet of redelijker-
wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding
ervan LGR bespoke projects schade kan berokkenen.
3. De Klant neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat hij de informatie in lid 1 en 2 geheimhoudt.
4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
die al openbaar was voordat de Klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de Klant
die door de Klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht
5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Artikel 17 - Boetebeding
1. Wanneer de Klant het artikel over geheimhouding of intellectueel eigendom overtreedt, dan moet hij aan LGR bespoke projects voor elke overtreding een onmiddellijk opeisbare boete betalen.
2. Is de Klant een consument dan bedraagt de boete in lid 1: € 1.000.
3. Is de Klant geen consument dan bedraagt de boete in lid 1: € 5.000
4. Daarnaast moet de Klant een bedrag van 5% van toepasselijke bedrag in lid 2 of 3 betalen voor elke dag dat die
overtreding voortduurt.
5. De Klant moet de boete in lid 1 betalen zonder dat een ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig is. Ook
hoeft er geen sprake te zijn van schade.
6. LGR bespoke projects mag naast de boete in lid 1 ook een schadevergoeding eisen van de Klant.

Artikel 18 - Vrijwaring
1. De Klant vrijwaart LGR bespoke projects tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door LGR bespoke projects geleverde producten en/of diensten.

Artikel 19 - Klachten
1. De Klant moet een door LGR bespoke projects geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de Klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de Klant LGR bespoke projects daarvan op de hoogte te stellen binnen 1 maand na het vaststellen van de tekortkoming.
3. Een consument moet uiterlijk binnen 2 maanden na het vaststellen van de tekortkoming LGR bespoke projects hiervan op de hoogte stellen.
4. De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat LGR bespoke projects hierop gepast kan reageren.
5. De Klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de Klant en LGR bespoke projects.
6. Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de Klant niet eisen dat LGR bespoke projects andere werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken.

Artikel 20 - Ingebrekestelling
1. De Klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan LGR bespoke projects.
2. De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling LGR bespoke projects ook daadwerkelijk op
tijd bereikt.

Artikel 21 - Aansprakelijkheid Klant
1. Wanneer LGR bespoke projects een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst.

Artikel 22 - Aansprakelijkheid LGR bespoke projects
1. LGR bespoke projects is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Wanneer LGR bespoke projects aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.
3. LGR bespoke projects is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.
4. Wanneer LGR bespoke projects aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts
indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting.

Artikel 23 - Vervaltermijn
1. Elk recht van de Klant op schadevergoeding van LGR bespoke projects vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6: 89 BW.

Artikel 24 - Ontbinding
1. De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer LGR bespoke projects toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis.
2. Is de nakoming van de verplichtingen door LGR bespoke projects nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat LGR bespoke projects in verzuim is.
3. LGR bespoke projects mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer LGR bespoke projects kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen.

Artikel 25 - Overmacht
1. In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van LGR bespoke projects door de Klant niet aan LGR bespoke projects kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht.
2. Onder de overmachtsituatie in lid 1 valt onder meer ook:
- een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp
- wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen - stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen
- computer-virussen
- stakingen
- overheidsmaatregelen
- vervoersproblemen
- slechte weersomstandigheden
- werkonderbrekingen
3. Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor LGR bespoke projects 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat LGR bespoke projects kan nakomen.
4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Klant als LGR bespoke projects de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken.
5. LGR bespoke projects hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de Klant te betalen, ook niet wanneer LGR bespoke projects hiervan voordeel heeft.

Artikel 26 - Wijziging overeenkomst
1. Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Klant en LGR bespoke projects de overeenkomst aanpassen.

Artikel 27 - Wijziging algemene voorwaarden
1. LGR bespoke projects mag deze algemene voorwaarden wijzigen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang mag LGR bespoke projects altijd doorvoeren.
3. Ingrijpende wijzigingen zal LGR bespoke projects zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.
4. Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst opzeggen.

Artikel 28 - Overgang van rechten
1. De Klant kan geen rechten uit een overeenkomst met LGR bespoke projects aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van LGR bespoke projects.
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2 BW.

Artikel 29 - Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
1. Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat LGR bespoke projects bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 30 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en LGR bespoke projects is Nederlands recht van toepassing.
2. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van LGR bespoke projects is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Klant en LGR bespoke projects, tenzij de wet iets anders bepaalt.

Opgesteld op 01 januari 2023.

Algemene voorwaarden LGR bespoke projects

E-mail: hello@lgr-projects.nl
Website: https://lgr-projects.nl/#home

Algemene voorwaarden
LGR bespoke projects

E-mail: hello@lgr-projects.nl

Website: https://lgr-projects.nl/#home